Algemene voorwaarden Norbert de Bot Music

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op uw boeking bij Norbert de Bot Music. Daar waar in dit document ‘Norbert de Bot Music’ vermeldt staat heeft dit betrekking op de crew van ‘Norbert de Bot. 

Algemeen:

1.          Norbert de Bot is verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever en verbinden zich naar beste kunnen op te treden. De opdrachtgever verklaart met de prestaties van Norbert de Bot bekend te zijn.

2.          Norbert de Bot is minstens 30 minuten voor aanvang van het optreden op locatie aanwezig tenzij anders afgesproken. Er dient een contactpersoon van de opdrachtgever en/of locatie aanwezig te zijn bij de aankomst van Norbert de Bot.

Locatie:

3.          De locatie dient 2,5 uur voor aanvang van het optreden toegankelijk te zijn voor de crew i.v.m. de opbouw van de apparatuur en techniek en soundcheck. De locatie moet goed toegankelijk zijn en vrij zijn van obstakels.

4.          Opdrachtgever dient te zorgen voor een afsluitbare kleedruimte groot genoeg voor voltallige crew incl. handbagage. 

5.          Opdrachtgever dient te zorgen voor gratis parkeerplaatsen voor tenminste 2 auto’s (of een vrachtwagen). Indien de crew groter is, een evenredig aantal extra parkeerplaatsen. Wanneer kosten gemaakt worden voor parkeren wordt dit gefactureerd.

Randvoorwaarden:

6.         De speeltijd van Norbert de Bot is gelijk aan de gecommuniceerde speeltijd op de opdrachtbevestiging.

7.          Norbert de Bot en diens crewleden hebben recht op voldoende ‘standaard’ consumpties (min. 2 per persoon/per uur aanwezig). Op verzoek draagt de opdrachtgever te zorgen voor flesjes koolzuurloos water op het podium. 

8.         Indien de opbouw en speeltijden op locatie tussen 17.00u en 19.00u zijn dient de opdrachtgever voor een warme maaltijd voor crew en artiesten te zorgen.

9.          De eventuele auteursrechtheffing door BUMA alsmede alle anderen financiële verplichtingen ter verwezenlijking van dit optreden, voorzien en onvoorzien, komen voor rekening van de opdrachtgever. (openbare optredens)

Schade en Veiligheid:

10.        Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van Norbert de Bot zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of opdrachtgever, wordt door opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde. Betaling vindt plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht. Norbert de Bot kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

11.        Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van Norbert de Bot en diens crewleden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen exploitatieverlies, voor zover dat letsel is veroorzaakt door publiek dat zich zonder toestemming van Norbert de Bot op het podium of in de kleedkamer bevindt. 

12.        Podium en kleedkamer zijn slechts toegankelijk voor personen die daarvoor toestemming hebben van Norbert de Bot.

13.        Indien de veiligheid van Norbert de Bot onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening, al dan niet ontstaan door regen of andere weersomstandigheden, lekkage of dergelijke, is Norbert de Bot gemachtigd het optreden niet te doen plaatsvinden en is opdrachtgever gehouden de volledige gage aan Norbert de Bot uit te betalen.

Techniek:

14.        Norbert de Bot is verplicht ervoor zorg te dragen dat de benodigde apparatuur, instrumenten etc. zich in goede staat bevinden en voldoen aan de veiligheidseisen.

15.        Opdrachtgever draagt zorg voor een deugdelijke speelplek (minimale afmeting 5m x 3m, tenzij anders overeen-gekomen) en voldoende stroomvoorziening (2 stroompunten van 220V die aan de veiligheidseisen voldoen) en krachtstroom indien er gespeeld wordt voor een publiek groter dan 200 personen (1 Krachtstekker van 32 ampère die is afgezekerd op 3×32 ampère, 380V; bij voorkeur 1 x 63ampère). Aansluitingen dienen zich binnen 5 meter van het podium te bevinden. 

16.        De luidsprekers worden links en rechts naast het podium geplaatst. De benodigde ruimte hiervoor is aan beide zijden tenminste 1 meter. Achter het podium 1 meter vrij houden ivm de ophanging van licht en eventuele truss met backdrop.

Verhindering

17.        Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsoptreden of ander overmacht, wordt de overeenkomst als geschorst beschouwd. Het ontbreken van vergunningen is geen overmacht, en opdrachtgever zal in dat geval de volledige afgesproken gage aan Norbert de Bot uitbetalen.

18.        Indien de opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen aan Norbert de Bot.

19.        Norbert de Bot zal bij verhindering van een muzikant(e) (anders dan door overmacht) altijd proberen hiervoor een vervangende muzikant(e) te regelen opdat het optreden doorgang kan vinden. Norbert de Bot zal, indien zij door ziekte of ongeval verhinderd is om op te treden, dit terstond aan opdrachtgever laten weten. Opdrachtgever heeft recht op een doktersverklaring.

Opdrachtverstrekking:

20.        Eenmalige opdracht: onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Norbert de Bot bij annulering van haar optreden recht op het volledige loon, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn en opzegging door de opdrachtgever: 

* Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100%

* Opzegging tussen 1 en 2 maanden: 75%

* Opzegging tussen 2 en 3 maanden: 50%

* Opzegging langer dan 3 maanden voorafgaand aan het optreden: 25%

21.        Opdracht gedurende een periode: Indien Norbert de Bot zich verplicht heeft de opdracht in een bepaalde periode te volbrengen, dient de opdrachtgever, die de overeenkomst beëindigt voordat de tijd die daarvoor is verleend is verstreken, 100% van het overeengekomen loon te voldoen.

Media & Promotie: 

22.        De opdrachtgever heeft het recht om naam, logo, afbeelding en biografische gegevens van Norbert de Bot of een gelieerd merk in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te gebruiken voor de promotie van het optreden.

23.        De opdrachtgever dient tenminste 3 vrijkaarten voor het optreden van Norbert de Bot beschikbaar te stellen voor relaties / contacten van Norbert de Bot. Dit zal in overleg geschieden en met uitzondering van particuliere evenementen.

24.        De opdrachtgever kan geen exclusiviteit ontlenen aan de leden van Norbert de Bot. 

Betaling & Voorwaarden:

25.        Na opdracht zal een 50% aanbetaling gevraagd worden middels voorfacturering. De opdrachtgever dient de overeengekomen totaalgage uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het optreden te hebben voldaan aan Norbert de Bot op rekeningnummer NL44 KNAB 0256 1391 56 t.n.v. Norbert de Bot Music te Amersfoort o.v.v. de offertereferentie. Indien deze gage niet voor het optreden door de opdrachtgever is voldaan, zal het optreden niet kunnen plaatsvinden. Voorgaande is van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

26.        Indien – in afwijking van lid 1 – schriftelijk is overeengekomen dat de gage na afloop van het event wordt voldaan, dient dit binnen 14 dagen te zijn voldaan op het daartoe bestemde rekeningnummer. Het totaalbedrag zal worden verhoogd bij het uitblijven van de betaling:

3 volledige weken na de datum van uitvoer:       + 5%

5 volledige weken na de datum van uitvoer:       + 7.5%

8 volledige weken na de datum van uitvoer:       + 10%

27.        Opdrachtgever verklaart bij het accepteren van de boekingsbevestiging deze Algemene Voorwaarden Norbert de Bot 2018, te aanvaarden. 

28.        Van deze Algemene Voorwaarden ‘Norbert de Bot 2018’ afwijkende speciale wensen en aanvullende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

29.        Opdrachtgever beschikt over de voor het evenement vereiste vergunningen en draagt er zorg voor dat de inrichting van elke gebruikte zaal voldoet aan alle daarop betrekking hebbende wettelijke regels en overige van toepassing zijnde voorschriften.

Norbert de Bot 

E:         ndb@norbertdebot.com

W:        www.norbertdebot.com

NEWSLETTER

The adventure continues, while the beat goes on. Fill in your email address and stay tuned.

PHOTO GALLERYView All

 • 14
 • 15
 • 6
 • image15
 • 17
 • 12
 • 7
 • 2
 • 9
 • 10
 • 13
 • 4